Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU

 

 

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku wynosi:

 

 

- od marca 2022 r. 4.773,88 zł

- od marca 2021 r. 4.461,65 zł

- od kwietnia 2020 r. 4.007,47 zł

- od marca 2019 r.   3.651,18 zł

- od marca 2018 r.   3.285,93 zł

- od marca 2017 r.   3.124,66 zł

- od marca 2016 r.   3.091,52 zł

- od marca 2015 r.   2.969,24 zł

- od  marca 2014 r.  2.949,53 zł

- od  marca 2013 r.  2.974,24 zł

- od marca 2012 r.   2.974,20 zł

 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Lęborskiego z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: koszty utrzymania 2022.pdf
Opis: dotyczy kosztów utrzymania za rok 2022 r.
Utworzono: 2022-03-04 07:26:53
Data dodania: 2022-03-04 07:20:26
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Lęborskiego z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Starosty Lęborskiego z dnia 22 lutego 2021 r..pdf
Opis: dotyczy Zarządzenia Starosty Lęborskiego z dnia 22 LUTEGO 2021 r. w sprawie odpłatności
Utworzono: 2021-03-11 10:02:41
Data dodania: 2021-03-11 13:36:29
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 21.02.2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Lęborskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Leborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Lęborskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Leborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Lęborskiego z dnia 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkńca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Lęborskiego z dnia  03.02.2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 30.01.2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarzadzenie  Nr 1/2014 Starosty Lęborskiego z dnia 07.02.2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w  Lęborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Lęborskiego z dnia 28.01.2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Lęborskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku  

(do wglądu w księgowości-wniosek o udostępnienie danych) 

 

Zasady wnoszenia opłat  za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.):

Wyciąg z Ustawy

Art. 61.

1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu (...),

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą;

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (...);

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust.2.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 2a.

 

Art. 62.

1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącona:

1) z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) z zasiłku stałego mieszkańca domu- przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.