Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

 

Dział księgowości  telefon 59 8624-200  wew. 33

 Główny Księgowy - Katarzyna Bobrucka jest odpowiedzialna za:

 1. prowadzenie całokształtu spraw  związanych z finansami DPS Nr 1 w Lęborku,
 2. prowadzenie rachunkowości Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku zgodnie z ustawą o rachunkowości, polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, zapewnieniu właściwego obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający  właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planem finansowym i zaangażowaniem oraz ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostek objętych obsługą,
 3. sporządzanie sprawozdań z wydatków, dochodów oraz bilansu rocznego, 
 4. wycenę aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
 5. dyspozycja środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami  pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji DPS Nr 1 w Lęborku,
 6. dokonywanie kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur  wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania DPS Nr 1 w Lęborku.

 Główny księgowy jest bezpośrednio przełożonym księgowego.

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac -  telefon  59 8624-200 wew. 34

Inspektor - Beata Wrońska jest odpowiedzialna za:

 1. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych, płacowych, funduszu świadczeń socjalnych,
 2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie listy płac dla pracowników Zakładu,
 3. naliczanie i przygotowanie do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego oraz    wynagrodzenia chorobowego,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników i rozliczeniem składek ZUS,
 5. obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz  terminowe sporządzanie deklaracji PIT i przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
 6. terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON i jednostki nadrzędnej.

 

Dział  medyczno - opiekuńczo - rehabilitacyjny -  telefon 59 8624-200 wew. 39

Kierownik działu - Anetta Kruzel  jest odpowiedzialna za:

 1. organizowanie i koordynację pracy podległego personelu,
 2. rozpoznawanie potrzeb bio-psycho-społecznych mieszkańców Domu oraz ich zabezpieczanie,
 3. nadzór nad wykonywaniem świadczeń zabiegowych, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz ścisłą  współpracę z lekarzem rodzinnym, psychiatrą oraz lekarzami innych specjalności,  
 4. monitorowanie, ocenianie i analizowanie jakości pielęgnacji i opieki nad mieszkańcami,
 5. dbanie o wysoki  poziom satysfakcji mieszkańców z udzielanych świadczeń,
 6. organizowanie pracy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, nadzór nad opracowaniem indywidualnych planów 
  wsparcia mieszkańców,
 7. planowanie rozkładu czasu pracy podległego personelu, nadzór nad jego przestrzeganiem, udział w opracowaniu   planów urlopowych. 

Kierownikowi działu medyczno- opiekuńczo – rehabilitacyjnego podlegają bezpośrednio:
pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej, technicy fizjoterapii, kapelan, pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.

 

Sekcja administracyjno - gospodarcza 59 8624-200 telefon wew. 45

Kierownik sekcji - Jolanta Mallek  jest odpowiedzialna za:

 1. organizowanie i koordynację pracy podległego personelu,
 2. nadzorowanie  technologii przygotowania posiłków,
 3. wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. sporządzanie jadłospisów zgodnie z dekadówką i zachowaniem odpowiedniej diety, dostosowanie jej do wieku i stanu  zdrowia mieszkańców,
 5. przygotowanie planu remontów bieżących i planowanie przeglądów technicznych,
 6. przestrzeganie terminu przegladów technicznych samochodów znajdujących się na stanie Domu,
 7. stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych,
 8. prowadzenie niezbędnej profilaktyki i dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kierownikowi sekcji podlegają bezpośrednio: sekretarka, starszy magazynier, kucharze, pomoc kuchenna, konserwatorzy, praczka, szwaczka.

 

Pracownik socjalny -  telefon 59 8624-200 wew. 47

Pracownicy socjalni - Katarzyna Naplocha, Alicja Pajączkowska-Petk  są odpowiedzialne za:

 1. aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłych Mieszkańców  w Domu,
 2. prowadzenie akt osobowych Mieszkańców oraz spraw administracyjnych,
 3. utrzymywanie kontaktu z rodzinami lub opiekunami Mieszkańców, informowanie o istotnych zmianach stanu zdrowia, skierowaniu do szpitala, odpłatności za pobyt,
 4. reprezentowanie interesów Mieszkańców na zewnątrz Domu przed sądami, urzędami, w instytucjach i zakładach opieki  zdrowotnej i innych,
 5. prowadzenie działalności socjalno-bytowej, kulturalno-oświatowej, organizowanie czasu wolnego,
 6. czynny udział w prawidłowym procesie adaptacji Mieszkańca poprzez pracę w zespole opiekuńczo-terapeutycznym, pomaganie w rozwiązywaniu problemów Mieszkańców,
 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 8. ustalenie sytuacji socjalno-bytowej osoby skierowanej do Domu przed przyjęciem do placówki w miejscu jej  zamieszkania lub pobytu oraz udzielania informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu,
 9. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza  siedzibą jednostki.