Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dps1lebork.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Określenie celu linków
2. Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
3. Uzupełnienie opisów dla stron i plików
4. Uzupełnienie tekstu alternatywnego dla materiału audio/wideo

Niektóre dokumenty powstałe przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej posiadają nieprawidłowo sformułowane listy oraz formatowania, nie spełniają w pełni wymogów dostępności. Całkowite poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.

Pewne dokumenty PDF opublikowane w serwisie BIP mogą być także niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł zewnętrznych i są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Bartelik, adres poczty elektronicznej dps1_lebork@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8624-200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Otoczenie i dojazd:
Dojazd do budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku jest możliwy od ulicy Stryjewskiego oraz od ulicy Orlińskiego. W środku budynku znajduje się winda dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Otoczenie i wejście do budynku:
Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Stryjewskiego. Przed wejściem do budynku znajduje się bramka z domofonem. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się schody z 7 stopniami oraz dzwonek, na który należy nacisnąć, aby dostać się do środka.
Do sekretariatu należy kierować się holem w lewo, następnie prosto, w prawo do samego końca holu po jego prawej stronie. Do wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażone w podjazd należy kierować się oznakowaną ścieżką komunikacyjną
Toalety:
W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalet z przewijakiem.
Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących Brak udogodnień
Udogodnienia dla osób starszych:
Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku
Udogodnienia dla rodzin z dziećmi Brak udogodnień
Gastronomia:
Na terenie placówki znajduje się wyłącznie stołówka dla mieszkańców


Dostępność do tłumacza języka migowego


Petent może skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, minimum 5 dni wcześniej.